حمل 7 نگله تاور بوزن های 245 تا 560 تن

حمل هفت نگله محمولات پتروشیمی بوشهر از اهواز به مقصد بندرعسلویه اط طریق زمینی و دریایی بوزن 245 الی 560 تن
All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes